| Balıkesir Uludağ Turizm
Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

KVKK Gereği Çalışan Aydınlatma Metni

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi Veri Sorumlusu sıfatıyla , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  çalışanlarımızın kişisel verilerini işleyeceğiz ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahipleri  Balıkesir Uludağ Turizm  tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda , kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Çalışanların  sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ;

Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel  Verileri   İşleme  Amaçları 

 • İşe alım sürecini tamamlamak,

 • Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,

 • Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

 • Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

 • Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (örn; özlük hakları, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)

 • Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)

 • Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım

 • Hukuki uyum sebepleri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve sair mevzuata uygunluk)

 • Talep ve şikâyetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 

Kişisel Verileri İşleme Şartları

Balıkesir Uludağ Turizm; kişisel verileri değerlendirerek, KVK Kanunu’nda yer alan şartlardan en az birisine dayalı olarak bu verileri işler. Bu şartlar;

 • Çalışanın açık rızasının olması,

 • Veri işlemenin ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkansızlık sebebiyle çalışanın açık rızasının alınamaması,

 • Veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması,

 • Balıkesir Uludağ Turizm’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Meşru menfaate dayalı olarak verilerin işlenmesidir.

 

Bu şartlardan en az birisinin varlığı halinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilir. Veri işleme faaliyeti, şartlardan birisine veya birden fazlasına dayalı olarak gerçekleştirilebilir.

Açık rıza alınması gereken durumlarda, söz konusu açık rıza alma işlemi, kişisel verilerin işlenmesinden önce tamamlanır.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Balıkesir Uludağ Turizm tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca  açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak,  kullanılabilecektir.


 

Çalışanların Kişisel Verilerinin Güvenliği

 İşe alım sürecinde Balıkesir Uludağ Turizm, çalışanların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin gösterdiği özeni aynı şekilde işe başvuran adaylara da gösterir. Bu kapsamda özellikle aşağıdaki önlemler alınır:

 • Başvurular dijital ortamda iletiliyor ise, iletilen başvurular sadece işe alım sürecinden sorumlu olan kişiler tarafından erişilebilen dizin veya sistemlere kaydedilir.

 • Başvurular posta veya faks aracılığıyla iletiliyor ise, insan kaynaklarından sorumlu yetkili kişiye başvuruların iletilmesi sağlanır. Elde edilen fiziki belgelerin güvenliği sağlanır.

 • İşe alım sürecinde adayın durumu hakkında araştırma yapılmış veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerden veri temin edilmiş ise, üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler en kısa sürede silinir. Balıkesir Uludağ Turizm araştırma yapılıp yapılmadığını, araştırmanın sonucunu ve adayın işe alınıp alınmadığını belirterek araştırmanın sonuçlarını saklayabilir.

 • Balıkesir Uludağ Turizm, açık pozisyona kabul edilen başarılı adayların özlük dosyalarına, adaylık süreci boyunca elde edilen kişisel verilerden hangi verilerin aktarılacağını özenle belirler. İş ilişkisi ve özlük dosyasının kapsamı gereği gerekli olmayan kişisel veriler, çalışanın özlük dosyasına aktarılmaz.

 

Balıkesir Uludağ Turizm Çalışanlarına Ait İşlenen Kişisel Veriler

Balıkesir Uludağ Turizm Çalışanı olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi

Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi

 

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş

 

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, fazla çalışma ve vardiyalı çalışma bilgisi

 

Görsel Veri

 Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri

 

İşitsel Veri

Ses kayıtları

 

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, mesleği,görevi telefon numarası; irtibat kurulması gerektiğinde ulaşılacak diger yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli durumu,  sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi.

****Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.

 

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

 

Diğer

Askerlik durumu, performans bilgisi,   ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu vb.

 

Özel Nitelikli Çalışan Verilerinin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, KVK Kanunu kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler;

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Balıkesir Uludağ Turizm, sağlık verilerini, çalışanın açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işleyebilir:

 • Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, sadece kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar eliyle işleyebilir.

 

Balıkesir Uludağ Turizm, Kan gurubu bilgisi, etnik köken bilgisi, Sabıka kaydı gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi, açık rızanızı almadan işlememektedir.

Çalışanların Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Genel Yaklaşım

 • Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veriler arasında yer almaktadır. Başta çalışanların kaza ve hastalık raporları olmak üzere çalışanların sağlık verileri, diğer kişisel verilerinden ayrı olarak saklanır. Çalışanın işe gelmediği günlere ya da karıştığı kaza ve diğer olaylara ilişkin bilgiler kullanılırken çalışanın sağlık verilerinin kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılır.

 

 • Balıkesir Uludağ Turizm, çalışanlara yapılacak sağlık anketlerinde, sadece gerçekten gereken bilgilerin toplandığından emin olur ve gereksiz bilgi talep edilmemesi hususuna özen gösterir. Balıkesir Uludağ Turizm, çalışanlardan tüm sağlık verilerini şirket ile paylaşması için genel bir açık rıza vermesini isteyemez. Şirketler, sadece belirtilen amaç için gerçekten gerekli olduğu düşünülen sağlık verilerinin şirketle paylaşılmasını isteyebilir.

 • Çalışanların sağlık verilerini işleyecek veya işlemeye yetkilendirecek Balıkesir Uludağ Turizm çalışanlarının ilgili mevzuat ve oluşturulan gizlilik politikası hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Çalışanın sağlık verileri bu işi yapmaya yetkin kişiler tarafından analiz edilir.

 

 • Balıkesir Uludağ Turizm, çalışanlara, sağlık verilerinin hangi amaçlar çerçevesinde kullanıldığını ve bu verilere kimin, ne amaçla eriştiğini anlaşılır bir biçimde bildirmeye özen gösterir.


 

Sağlık Verilerinin Paylaşımı ve Bu Verilere Erişim

Sağlık verilerinin paylaşımında özel nitelikli kişisel veriler için getirilen yasal yükümlülükler dikkate alınarak ve bu yükümlülüklere uygun olarak bu paylaşım işlemleri yürütülür.

Balıkesir Uludağ Turizm , çalışanların sağlık verileri ile ilgilenen kişilerin yukarıdaki durumlar hakkında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini düzenli aralıklarla sağlar.

 

Balıkesir Uludağ Turizm, kural olarak, çalışanların sağlık verilerini diğer çalışanların erişimine açmaz. Ancak hukuken  Balıkesir Uludağ Turizm’in meşru menfaatleri gereği bir işin ve bu işle ilgili olarak da bu verilerin işlenmesi zorunlu ise; bu işle görevli olan personelin işin gereğini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla bu kişisel verileri işlemeleri için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak kendilerine erişim hakkı sağlanır.

 

Yöneticilerin kendi yönetimsel rollerini yerine getirebilmeleri açısından zorunlu olarak bilmeleri gereken sağlık verileri, yöneticilere açıklanabilir. Balıkesir Uludağ Turizm’in yöneticileri, sağlık verilerinin hassasiyeti ve bu verilerin KVK Kanunu’ndaki işleme şartları konusunda, sağlık verileri kendileriyle paylaşılmadan önce bilgilendirilir.

 

 Muayene ve Testlerden Elde Edilen Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Balıkesir Uludağ Turizm, çalışanların sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin izlenen politikaların şeffaf olmasına özen gösterir.

Balıkesir Uludağ Turizm; sağlık testlerinin yapılacağı yerlere, testlerin niteliğine, test sonucu elde edilen verilerin nasıl kullanılacağı ve korunacağına ilişkin şartları belirler. Bu şartlar hakkında çalışanları bilgilendirmeye özen gösterir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel Verileriniz , Balıkesir Uludağ Turizm’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Balıkesir Uludağ Turizm tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

Güvenliğiniz ve Balıkesir Uludağ Turizm’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

 

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile ETA muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla kullandığı yazılım sistemlerine (ETMS, MY DATA vb.) kişisel verileriniz kaydedilmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;  yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile ve OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi )ile paylaşılmaktadır.

 • Sağlık verileriniz, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşılmaktadır.

 • Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgileri aktarılmaktadır.

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; iç işleyişimizi sağlamak açısından çalışma partnerlerimize kişisel verilerinizi aktarmaktayız.

 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

 

Balıkesir Uludağ Turizm Kişisel Verilerinizi kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir.(Örn: OSGB – Yeminli Mali Müşavir ). Bu doğrultuda Kişisel Verilerinizin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

 

İş Yerinde Kamera Kayıtlarının Alınmasına İlişkin olarak;

Balıkesir Uludağ Turizm tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun  hareket edilmektedir.

Balıkesir Uludağ Turizm tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmakta, böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Balıkesir Uludağ Turizm, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Balıkesir Uludağ Turizm tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç  Kişisel Verilerin İşlenmesi Saklanması ve İmha Politikası ( Politika)’nda sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler , Soyunma Kabinleri ) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Balıkesir Uludağ Turizm tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Güvenlik amaçlı alınan kamera görüntüleri otomatik olarak belli periyotlarda (haftalık) silinmektedir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleriniz www.balikesiruludag.com.tr  internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi , Saklanması ve İmha Politikası’ nda tanımlanmıştır. Kişisel Verileriniz ile ilgili  edinmek istediğiniz bilgileri ve taleplerinizi  aşağıda tanımlanmış yöntemlerle  iletebilirsiniz.

 • www.balikesiruludag.com.tr  İnternet Adreslerinde yayımlanmış olan    “ Başvuru Formu” nu kullanarak , veya

 • Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi No:12/B 114 KARESİ/BALIKESİR adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak Islak imzalı şahsen başvuru ile veya

 • Noter vasıtasıyla (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Şeklinde belirterek)  veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvk@uludagturizm.com.tr  adresine (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  şeklinde belirterek)  veya

  başvurunuzu yapabilirsiniz.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz gün içinde  sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Balıkesir Uludağ Turizm  tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi Talep edilen Kişisel verilerin İşleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirme yapar.

Silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizin , işleme şartları tamamen ortadan kalkmış ise , Balıkesir Uludağ Turizm talebe konu kişisel verinizi siler, yok eder veya  anonim hale getirir.

İlgili kişisel verinin işleme şartları tamamem ortadan kalkmamış ise, gerekçesi açıklanarak reddedilir. Ret yazısı Talepte bulunan çalışana , talep ettiği iletişim kanalı vasıtasıyla yazılı olarak bildirilir.

 Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak haklarınız ;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Balıkesir Uludağ Turizm Kanun’un verdiği haklar çerçevesinde işlediği kişisel verilerinizi  üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya Kanun tarafından verilmiş haklar dışında hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.