| Balıkesir Uludağ Turizm
Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

KVKK Gereği Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Balıkesir Uludağ Turizm)  Veri Sorumlusu sıfatıyla , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  Uludağ Turizm’e iş başvurusunda bulunan kişilerin  kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahipleri  Balıkesir Uludağ Turizm  tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda , kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Çalışan Adayları’nın sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ;  

kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Balıkesir Uludağ Turizm tarafından Kanun’da ve Kanuna bağlı olarak Balıkesir Uludağ Turizm tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Saklanması ve İmha Politikası” nda belirtilen amaçlar kapsamında iş başvurusunda bulunan Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir:

 

 • Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

 • Gerektiği takdirde, Çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak,

 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer şirketlerine yönlendirme yapmak,

 • Ücret ve yan haklarınızın belirlenmesi

 • Acil Durumların vuku bulması ihtimali doğrultusunda kan gurubu verinizin ihtiyaç olunması

 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,( örn. Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması için gerekli hukuki/idari prosedürün saptanması)

 • Balıkesir Uludağ Turizm organizasyon genelinde personel temin süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

Kişisel Verilerinizin  İşleme Şartları

Balıkesir Uludağ Turizm;  kişisel verilerinizi değerlendirerek, KVK Kanunu’nda yer alan şartlardan en az birisine dayalı olarak bu verileri işler. Bu şartlar;

 • Çalışanın açık rızasının olması,

 • Veri işlemenin ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkansızlık sebebiyle çalışanın açık rızasının alınamaması,

 • Veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması,

 • Balıkesir Uludağ Turizm’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Meşru menfaate dayalı olarak verilerin işlenmesidir.

 

Bu şartlardan en az birisinin varlığı halinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilir.

Açık rıza alınması gereken durumlarda, söz konusu açık rıza alma işlemi, kişisel verilerin işlenmesinden önce tamamlanır.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Balıkesir Uludağ Turizm tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca  açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak,  kullanılabilecektir.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

 

 • Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu doğrultuda genel nitelikteki kişisel verileriniz, farklı bir şarta dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Çalışan Adaylarının Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

 • Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir.

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

 • İşin niteliğine göre Balıkesir Uludağ Turizm olarak, başvuruda bulunan çalışan adaylarından özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı , sağlık raporu , kan gurubu bilgisi) talep edebiliriz. Böyle bir durumda, çalışan adayı ilgili özel nitelikli kişisel verinin talep edilme nedeni ve kullanım amacı hakkında açıklayıcı şekilde bilgilendirilir. Bu nitelikteki Kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

İşe Alım Sürecinde Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Doldurmuş olduğunuz “İş Başvuru Formu’’nda  veya  CV’nizde (Balıkesir Uludağ Turizm gönderdiğiniz yada iş istihdam bürolarından elde edilen ) belirttiğiniz ;

 • Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, vb. bilgiler

 

 • Çalışan Adayı Bilgisi

Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (askerlik durum bilgisi, eğitim bilgisi, referans bilgisi dahil).

 

 • İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

 

 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

 

 • Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

 • Özlük Bilgisi

Çalışan Adayları’nın özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

 

 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Çalışan Adayları Hakkında Araştırma Yapılması

Balıkesir Uludağ Turizm’e, Balıkesir Uludağ Turizm’in müşterilerine, iş ortaklarına ilişkin ciddi ve belirli bir riskin var olması ve gereken bilginin elde edilebilmesi için daha makul bir yöntem olmaması halinde, Çalışan Adayları hakkında araştırma yapılabilir.

Yapılacak araştırma genel olarak Çalışan Adayları’nın verdiği bilgilerin doğruluğunu tespit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca Çalışan Adayları’nın kendileri hakkında sakladıkları ve yukarıda belirtilen risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak araştırma kapsamında üçüncü kişilerle Çalışan Adayları’na ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca Çalışan Adayları hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Çalışan Adayları hakkında araştırma yapılması halinde, Balıkesir Uludağ Turizm  mümkün olan hallerde araştırmanın amacı ve kapsamı, kullanılan kişisel veriler ve araştırmanın sonucu hakkında adayı ayrıca bilgilendirir.

Çalışan Adayları, kendileri ile ilgili yapılacak araştırma hakkında her zaman Balıkesir Uludağ Turizm ile irtibat kurabilir.

Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca Çalışan Adayları hakkında toplanan ve işlenen  tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

Kişisel  Verilerin  İşlendiği  Özel  Durumlar

 • Fırsat Eşitliğinin Gözetilmesi Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Çalışan Adayları arasında ırk, etnik köken, din, mezhep, engellilik ve cinsel tercihler gibi farklılıklar nedeniyle ayrımcılık yapmamak ve tüm Çalışan Adayları arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla gerekli olduğu ölçüde, Çalışan Adayları’nın kişisel verileri işlenebilir.

Fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla öncelikli olarak Balıkesir Uludağ Turizm Çalışan Adayları’nın anonim verileri kullanılır. Anonim  verilerin yeterli olmaması halinde kişisel veri işlenir.

 • İnternet Kullanımına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda, Çalışan Adayları’nın internet kullanımı sırasında kişisel verilerinin elde edilmesi halinde; elde edilen kişisel verilere ilişkin, bu Politika’daki hükümler uygulama alanı bulur.

 

 • Güvenlik Kamerası Uygulamasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

İşyerinde güvenlik veya benzeri amaçlarla kamera kayıtları kullanımı nedeniyle kişisel verilerin elde edilmesi halinde; elde edilen kişisel verileriniz ileride bir şüpheli işlemin araştırılması, uyuşmazlığın çözümü veya şikâyet halinde delil olarak kullanmak gibi amaçlarla veya bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma ve İmha Süresi

 

Balıkesir Uludağ Turizm, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler Şirketimizin bu yönde uyguladığı politika esaslarına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 2 (iki) yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. İki yılın ardından İlk imha periyodunda (max. 6(altı)  ay içerisinde) tekrar ulaşılamayacak şekilde imha edilecektir.

 

Özel İstihdam büroları aracılığıyla ulaşılmış olan kişisel verileriniz, CV nizi geri çekmeniz , talep ettiğiniz iş pozisyonlarından caymanız durumunda  , Şirketimizin bilgilendirilmesi veya başvurunuz halinde , saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmaması halinde , bildirim ya da talebin yapıldığı tarihi takiben ilk 6(altı)  aylık imha periyodunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı

İş başvurularınız esnasında  sizlerden alınan ve Balıkesir Uludağ Turizm tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.

Balıkesir Uludağ Turizm Kişisel Verilerinizi kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz  Balıkesir Uludağ Turizm’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayı’nın özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilir.

 1. Çalışan Adayı’nın açık rızası var ise veya

 2. Çalışan Adayı’nın açık rızası yok ise;

– Çalışan Adayı’nın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

– Çalışan Adayı’nın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenecek şekilde aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

(i) Topluluk şirketlerine,

(ii) Şirket yetkililerine,

(iii) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

(iv) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 

 • Topluluk Şirketleri ( Balıkesir Uludağ TurizmTopluluğu şirketleri )

Çalışan Adayı’nın Balıkesir Uludağ Turizm  şirketi tarafından değerlendirilmesi veya Balıkesir Uludağ Turizm  şirketi nezdinde referans araştırması yapılması amacı ile sınırlı olarak

 

 • Şirket Yetkilisi (Şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler )

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak

 

 • Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ( İlgili mevzuat hükümlerine göre Balıkesir Uludağ Turizm’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları )

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri (İlgili mevzuat hükümlerine göre Balıkesir Uludağ Turizm’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri )

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Kişisel  Verilerin  Güvenliği

 

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler, görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

Kişisel verileri işleyen Balıkesir Uludağ Turizm  çalışanları, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,

 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,

 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,

 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,

 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

 

Çalışan  Adaylarının Sağlıklarıyla  İlgili Toplanan Ve İşlenen Kişisel  Verilere İlişkin Özel Kurallar

 

 • Sağlık Verilerinin Ayrı Saklanması ve Sağlık Verilerini İşlemeye Yetkili Çalışanlar

Sağlık verileri, Şirket olanakları elverdiği oranda, yetkisiz erişimlerden korumak ve daha yüksek güvenlik sağlamak adına, diğer kişisel verilerden ayrı olarak saklanmaktadır. Şirket, sağlık verilerini mümkün olan en dar kapsamda işlemeye özen göstermektedir. Sağlık verilerinin işlenmesi gereken durumlarda, bu işlemeyi gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirilen kişilerin, bu verilerin hassasiyetini anlamasına ve gerekli önemleri alabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılır.

 

 • Sağlık Verilerinin Özel Nitelikli Kişisel Veri Olarak Muamele Görmesi

Çalışan Adayları’nın sağlık verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler hakkında uygulanan tüm önlemler sağlık verileri için de uygulanır.

 

 • Sağlık Verilerine Erişim

Sağlık verilerine erişim sadece gerekli olması durumunda bu konuda yetkilendirilmiş Şirket çalışanları tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca yöneticilere, onların yönetsel rollerini yerine getirebilmeleri için gereken seviyede sağlık verileri açıklanabilir.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız, www.balikesiruludag.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi  Kişisel  Verilerin İşlenmesi , Saklanması ve İmha Politikası’ nda tanımlanmıştır. Kişisel Verileriniz ile ilgili edinmek istediğiniz bilgi ve başvurularınızı aşağıda belirtilmiş yöntemlerle yapabilirsiniz.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz)  gün içinde  sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Balıkesir Uludağ Turizm  tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

 • www.balikesiruludag.com.tr   İnternet Adresinde yayımlanmış olan “ Başvuru Formu” nu kullanarak , veya

 • Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi No:12/B 114 KARESİ/BALIKESİR adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak Islak imzalı şahsen başvuru ile veya

 • Noter vasıtasıyla (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Şeklinde belirterek)  veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvkk@uludagturizm.com.tr  adresine (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  şeklinde belirterek)

 başvurunuzu yapabilirsiniz.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi talep edilen kişisel verilerinizin  İşleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirme yapar.

Silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizin , işleme şartları tamamen ortadan kalkmış ise , Balıkesir Uludağ Turizm talebe konu kişisel verinizi siler , yok eder veya  anonim hale getirir.

İlgili kişisel verinin işleme şartları tamamen ortadan kalkmamış ise, gerekçesi açıklanarak reddedilir. Ret Yazısı talep ettiğiniz iletişim aracı kanalıyla tarafınıza  iletilir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahibi  ;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.