| Balıkesir Uludağ Turizm
İştirakçı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA İŞTİRAKÇİ AYDINLATMA METNİ

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ‘’Balıkesir Uludağ Turizm’’ olarak adlandırılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Balıkesir Uludağ Turizm’in koruması altındadır. Balıkesir Uludağ Turizm, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

- Aramızdaki sözleşmenin ifası,

- Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında,

- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla

Balıkesir Uludağ Turizm’in meşru menfaati gereği işliyoruz. Sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, iletişim verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini;

· Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,

· Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,

· Aramızda kurulan mal veya hizmet sözleşmelerin uygulanabilmesi,

· Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

· Aramızda iletişim kurulabilmesi,

· Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,

· Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi (Banka,Şube,Iban No,Hesap No,Kredi Kartı vs.),

· Kullandığımız program üzerinden cari kaydınızın oluşturulması,

· Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

· Organizasyonların (toplantı,eğitim,konferans,tanıtım…vs) gerçekleştirilebilmesi,

· Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, amaçlarıyla işliyoruz.

 

Şirket içerisinde gerçekleştirilecek olan işlerde; işi gerçekleştirecek kişilerin ad, soyadı ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerini;

· Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Denetim ve yönetimin sağlanması,

· Gerçek kişi mal ve hizmet sağlayıcıların, tüzel kişi mal/hizmet sağlayıcı temsilci ve çalışanlarının şirket içerisinde belirli alanlara giriş yetkisi verilmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması,

· Gerekli eğitimlerin tamamlanması,

· İşe uygunluğunun teyidi,

· Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması amaçlarıyla işliyoruz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (Mahkemeler, Savcılıklar, Devlet Güvenlik Kurumları, Devlet Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Gümrük Daireleri, Vergi Daireleri, SGK vb.) ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına organizasyon firmalarına aktarıyoruz. Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili; Kişisel verilerinize dair KVK kanununun 11. Maddesinde belirlenen talep hakkınız kapsamında, aşağıda belirtilen yöntemler ile şirketimize başvurarak aşağıdaki taleplerinizi iletebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 Yapılan düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK kanununun uygulanması ile ilgili talepleriniz kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Balıkesir Uludağ Turizm’e yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Balıkesir Uludağ Turizm’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

 Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Balıkesir Uludağ Turizm’in Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi no:12/B 114 Karesi/Balıkesir adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Balıkesir Uludağ Turizm’in Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi no:12/B 114 Karesi/Balıkesir adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

 Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, kvkk@uludagturizm.com.tr ya da balikesiruludag@hs03.kep.tr eposta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Balıkesir Uludağ Turizm tarafından duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.