| Balıkesir Uludağ Turizm
Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ‘’Balıkesir Uludağ Turizm’’ olarak adlandırılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Balıkesir Uludağ Turizm’in koruması altındadır. Balıkesir Uludağ Turizm, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Balıkesir Uludağ Turizm tarafından hizmet sunulabilmesini teminen,

 • Biletleme ve rezervasyon bilgilerinizi,

 • Adınızı Soyadınız telefonunuz ile kimlik ve pasaport bilgilerinizi,

 • Seyahat ve güzergâh bilgilerinizi,

 • Biletleme ve rezervasyon detaylarınızı,

 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

 • Çağrı merkezimiz vasıtasıyla toplanan ses kayıtlarınızı,

 • Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınızı,

 • Kazalara ilişkin hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere toplanan sağlık verilerinizi,

 • Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgilerinizi,

 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

 • İnternet sitemiz kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

 • Balıkesir Uludağ Turizm içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Balıkesir Uludağ Turizm tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,

 • İş ilişkisi kurduğumuz kişilerin ve Balıkesir Uludağ Turizm’in bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması,

 • Balıkesir Uludağ Turizm tarafından düzenlenen organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.


 

Rızaya Tabi İşlemeler

Ayrıca rıza göstermeniz halinde, size ait kişisel bilgileriniz, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Balıkesir Uludağ Turizm ile, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.


 

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Balıkesir Uludağ Turizm tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Balıkesir Uludağ Turizm, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Balıkesir Uludağ Turizm, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Balıkesir Uludağ Turizm,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Balıkesir Uludağ Turizm elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (Mahkemeler, Savcılıklar, Devlet Güvenlik Kurumları, Devlet Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Gümrük Daireleri, Vergi Daireleri, SGK vb.) ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına organizasyon firmalarına aktarıyoruz. Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz.


 


 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili; Kişisel verilerinize dair KVK kanununun 11. Maddesinde belirlenen talep hakkınız kapsamında, aşağıda belirtilen yöntemler ile Balıkesir Uludağ Turizm’e başvurarak aşağıdaki taleplerinizi iletebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 Yapılan düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK kanununun uygulanması ile ilgili talepleriniz kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Balıkesir Uludağ Turizm’e yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Balıkesir Uludağ Turizm’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

 Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Balıkesir Uludağ Turizm’in Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi no:12/B 114 Karesi/Balıkesir adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Balıkesir Uludağ Turizm tarafından duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.